fbpx
תקנון

פרטיות ותקנון

תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין מפעיל האתר, Xargs לבין הגולש/ת /המשתמש/ת /המזמין/ה/ הרוכש/ת באתר (להלן – “המשתמש/ת“).
יש לקרוא בעיון את תנאי האחריות והתקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.
מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

כללי:
האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת כריות נוי.

בביצוע רכישה באתר על המשתמש/ת לקחת בחשבון כי מסיבות טכנולוגיות הצבעים אשר המשתמש/ת רואה על המסך עשויים להיות שונים מהצבעים של הכריות אותה יקבל בפועל. האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר איכותי אך לא יחליף מוצר מהסיבה שהצבעים אינם זהים לצבעים של הכרית.
האתר רשאי בכל עת ועל פי שקול דעתו הבלעדי לעדכן את המוצרים באתר, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצר מעת לעת, לרבות דמי משלוח.
האתר אינו מתחייב שכל המוצרים המופיעים באתר יהיו במלאי בעת הרכישה.
מפעיל האתר רשאי בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע כל שינוי באתר או בכל חלק ממנו, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלקו. כמו כן, הפעילות באתר עשויה להיות מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, חלקי או מלא.
מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלה בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו\או שיבושים כאמור.
דעות, המלצות וחוות דעת הכלולות באתר הינן למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר ו/או שירות מסוים, ועל כן מודע/ת המשתמש/ת ומסכימ/ה לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו/ה של המשתמש/ת ובאחריותו/ה הבלעדית; על המשתמש/ת לבצע בעצמו/ה את כל הערכותיו/ה ובדיקותיו/ה לגבי כל מוצר ו/או שירות והמשתמש/ת מוותר/ת ויהיה/תהיה מנוע/ה מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

השימוש באתר

עם כניסת המשתמש/ת לאתר הוא/היא מצהיר/ה שהוא/היא מקבל/ת על עצמו/ה את תנאי השימוש באתר. אם המשתמש/ת אינו/ה מסכימ/ה לתנאים עליו/ה להפסיק להשתמש באתר.
המשתמש/ת מצהיר/ה כי הוא/היא כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש/ת קטין/נה (מתחת לגיל 18) או אינו/ה זכאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו/ה באתר כאילו קיבל/ה את אישור האפוטרופוס. האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים/ות שהתנהגותם/ן אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים/מנסות לפגוע בניהולו התקין של המכירות באתר.
מפעיל האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר וכמו כן את תעריפון המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
מפעיל האתר רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות כמו כן רשאית מפעיל האתר בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
במקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

הזמנה באתר

על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר, יש צורך שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי חנות האתר. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון הנייד. במקרה כזה רשאי הלקוח לבטל את הזמנתו וכרטיס האשראי לא יחויב.
רכישות בפועל תתבצע רק לאחר אישור החברה והבנק המנפיק של כרטיס האשראי .
מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.
כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר יסורב ע”י חברת כרטיסי האשראי יהווה ראיה לביטול עסקה.

משלוח ואספקת המוצרים

המוצרים השונים יסופקו באמצעות שירות ההובלות של Xargs, ו/או באמצעות שירותי הובלות של חברה חיצונית. מוצרים שיסופקו באמצעים אלו יישלחו בהתאם לזמן האספקה המצוין בכל מוצר.

במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים שגויים שנמסרו, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וכן בדמי טיפול ב 5% מערך ההזמנה. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.

אספקת המוצרים עד 21 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה (ימי עסקים: ימים א’ – ה’, לא כולל ערבי חג וחג, ימי ו’ וימי שבת/שבתון).
באחריות המזמינ/ה לוודא את שלמות המוצר מיד במעמד קבלת השליחות על מנת לוודא כי אין בו פגם כלשהו. לא תתקבל מפי המזמינ/ה טענה לפגם במועד המאוחר לקבלת המשלוח של המוצר.
מפעיל האתר לא יהיה אחראי לאיחורים בביצוע אספקת המוצרים אשר נגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיו”ב ו/או עיכובים של הגוף שבאמצעותו מבוצעת ההובלה והאספקה של המוצרים.

החזרת מוצר וביטול הזמנה

מפעיל האתר מתחייב לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה’ בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק הגנת הצרכן, לבין ההוראות המופיעות בתקנון זה, תגברנה הוראות חוק הגנת הצרכן.
מוצר בהזמנה אישית – כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם מוצרים בהזמנה אישית ואינם מוצרי מדף. לא ניתן לבטל הזמנה של מוצר בהזמנה אישית, למעט במקרה בו נמצא בהזמנה האישית פגם במוצר שאז יחולו הכללים הרלבנטיים לגבי “החזרת מוצר פגום” כמפורט למטה (כמפורט לעיל באחריות המזמין לבדוק העדר פגם במוצר מיד עם קבלת השליחות!).

החזרת מוצר פגום: כאמור לעיל, המזמינ/ה מחויב/ת לבדוק את טיב המוצר מיד עם קבלת השליחות. במידה והמזמינ/ה לא דיווח/ה למפעיל האתר מידית על פגם במוצר לא יהיה למזמינ/ה זכות לדרוש את החלפת המוצר או תיקונו בשל טענת פגם. במידה והמוצר התקבל בידי המזמינ/ה כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר והוא/היא הודיע/ה על כך למפעיל האתר מייד עם קבלת המשלוח יחד עם פירוט הפגם כי אז רשאי המזמינ/ה לדרוש את החלפת המוצר או תיקונו ולחילופין לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו באמצעות השבת המוצר למפעיל האתר בתיאום מראש עמו (כשהמוצר ללא פגם או נזק נוסף מלבד הפגם שדווח עליו) וקבלת החזר כספי מלא של התשלום ששילמ/ה עבור המוצר באמצעות כרטיס האשראי שבאמצעותו שולם המוצר (החזר כספי לתשלום שנעשה באמצעותPAYPAL יבוצע על-ידי זיכוי חשבון ה PAYPAL).

כל הודעה על פגם במוצר תעשה על ידי שליחת מייל לכתובת: contact@cushions.co.il (אשר חובה לאשר קבלתו טלפונית). בכל הודעת ביטול עסקה חובה על המזמינ/ה לציין מספר הזמנה, שם מלא ומספר תעודת זהות וטלפון. ללא פרטים אלה לא ניתן יהיה לבטל את העסקה.

ביטול עסקה על ידי מפעיל האתר:

מפעיל האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמינ/ה במקרים להלן:
– במקרה בו נפלה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים בדף המכירה
– במקרה בו מסר/ה המזמינ/ה פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים
– במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין
– אם יתברר למפעיל האתר כי העסקה ו\או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המזמינ/ה ו\או צד ג’ כלשהו ו/או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה
– בכל מצב דברים בו מפעיל האתר נדרש לעשות כן בהתאם להוראה שיפוטית ו/או הוראה של גוף מוסמך וכן בהתאם להוראות כל דין.
במקרה זה יוחזר למזמינ/ה מחיר העסקה ששולם על ידו/ידה באופן שבו שולם על ידו/ידה. מלבד מחיר העסקה ששילם לא תהיה למזמינ/ה כל טענה, תביעה ו\או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעיל האתר ו/או כלפי מי מטעמם בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

סמכות עניינית לשיפוט:

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת לכך.

אחריות:

האחריות כוללת את הרוכסן ותקינות התפרים.
אנו מתחייבים לספק את המוצרים ברמה הגבוהה ביותר.

הצהרת פרטיות:

אנו נעשה את המרב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים, למעט אלו המוצגים בפרופיל המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולעולם לא יימסר לצד ג’ כלשהו, למעט:
מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע.
קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו”ב.
איסוף ועיבוד של נתונים אישיים
האתר עושה שימוש ב”קוקיס””כדי לעקוב אחר לאפשר לנו להתאים עבורך תוכן ואת תזמונו.
נתונים אישיים נוספים מאוחסנים אך ורק לפי רצונך ובעת הרשמתך, כגון כתובת מייל
להצטרפות לרשימת תפוצה או מס’ טלפון על-מנת ליצור קשר עימנו

WhatsApp chat